Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА - НАДЛЕЖНОСТИ
Надлежност

Согласно Законот за судовите „Службен весник на РМ бр.36/95, 45/95 и 64/03“, Основниот суд Гевгелија како Основен суд одлучуваше во прв степен по предметите од судската надлежност предвидена во чл.30 и 32 од Законот за судовите за подрачјето на Општините Гевгелија и Валандово. По стапување во сила на новиот Закон за судовите „Службен весник на РМ бр.58 од 11.05.2006 година“, Основниот суд Гевгелија својата надлежност ја врши како суд со основна надлежност и е основан за подрачјата на Општините Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово, со судско одделение во Валандово.
  • Судска Зграда
  • Годишни Извештаи
Структура на судска зграда
Структурата на судската зграда во која е сместен Основен суд Гевгелија се состои од приземје и два ката.

Во приземјето се наоѓаат:
1. Пријавница
2. Телефонска централа
3. Шалтер I – извршител на пркршочни санкции
4. Шалтер II – приемно одделение
5. Шалтер III – експедиција на пшта
6. Граѓанска писарница
7. Кривична писарница
8. Книговодител – благајник
9. Фотокопирница
10. Кабинет на судија
11. Бифе
12. Дактилобиро
13. Кабинет на судија
14. Кабинет на судија
15. Кабинет на судија
16. Прекршочна писарница
17. Судски извршители

На првиот кат се наоѓаат:
19.Кабинет на Претседателот на судот
20.Библиотека
21. Кабинет на судија
22. Кабинет на судија
23.Кабинет на судија
24. Кабинет на судија
25.Кабинет на судија
26. Стручни соработници
27. Стручни соработници
28. Кабинет на судија
29. Кабинет на судија
- Секретар на судот
- Информатичар
- Сала за медијација
- Судници I, II, III и IV

На вториот кат се наоѓаат:
30. Кабинет на судија
31. Кабинет на судија
32. Кабинет на судија
36. Кабинет на судија
37. Кабинет на судија
38. Кабинет на судија
- Сала V и VI